Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Elba Bant A.Ş. tarafından takip edilen ilkeler (“ELBA”) tarafından internet sitesi (“www.elbabant.com “İnternet Sitesi”) aracılığıyla kullanıcılardan (“Kullanıcı(lar)”) rızaları dahilinde elde edilen kişisel verilerin toplanması ve kullanılması sırasında izlenen ilkeler işbu Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmektedir.

Toplanabilecek kişisel veriler

ELBA, Kullanıcı’nın kimlik bilgilerini, e-posta adresi ve telefon numarası gibi iletişim bilgilerini ve Web Sitesi ile ilgili olarak hizmetlerin sağlanması ve olası ticari ilişki için gerekli olabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuat kapsamında kişisel veri olarak kabul edilen diğer bilgileri toplayabilir. Kullanıcı, söz konusu verilerin işbu Gizlilik Politikasında belirtilen kapsam ve amaçlar dahilinde işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri uyarınca, geri alınamayacak şekilde anonim hale getirilen veriler, söz konusu hükümler kapsamında kişisel veri olarak kabul edilmeyecek olup, bu verilerin işlenmesi işbu Gizlilik Politikası hükümleri saklı kalmak kaydıyla gerçekleştirilecektir.

Veri kullanım amacı

ELBA, toplanan kişisel verileri, kullanıcıya internet sitesinden faydalanmasını sağlamak, kullanıcının internet sitesine kaydını tamamlamak, sunulan hizmetleri iyileştirmek ve geliştirmek, yeni hizmetler sunmak ve yeni hizmetler hakkında kullanıcıyı bilgilendirmek, bu konuda gerekli bildirimleri yapmak, kullanıcıyla iletişime geçmek ve sunulan hizmetlerin niteliğinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla kullanmaktadır.

Söz konusu kişisel veriler, ELBA’nın raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında işlenebilecek, kullanıcının kimliği ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırması amaçlarıyla kullanılabilecektir. Kullanıcının ayrıca açık rıza vermesi halinde, söz konusu bilgiler ELBA ve işbirliği içinde olduğu taraflarca bu rıza kapsamında işlenebilir, saklanabilir, doğrudan pazarlama amacıyla üçüncü kişilere aktarılabilir ve bu bilgiler kullanılarak belirli uygulama, mal ve hizmetlerin tanıtımı ile bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerin gönderilmesi amacıyla kullanıcı ile iletişime geçilebilir.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin Kanun’un 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuatta öngörülen istisnaların izin verdiği ölçüde ELBA, aşağıda sayılan ve sınırlı olmayan hallerde Kullanıcı’nın rızasını almaksızın kişisel verileri işleyebilir ve üçüncü kişilere iletebilir:

İşlemenin kanun tarafından açıkça öngörülmüş olması,
Veri sahibinin pratik imkansızlık nedeniyle rızasını verememesi durumunda, veri sahibinin veya üçüncü bir tarafın hayati çıkarlarını veya fiziksel bütünlüğünü korumak için işlemenin gerekli olması,
Kullanıcı ile ELBA arasındaki bir sözleşmenin yürütülmesi veya ifası için işlemenin gerekli olması,
İşlemenin yasal yükümlülüklere uymak için gerekli olması,
Kişisel veriler kullanıcının kendisi tarafından alenileştirilmiştir,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin gerekli olması,
Kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ELBA’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Veri aktarımı

ELBA, kullanıcıya sağlanan hizmetlerin ifasını sağlamak amacıyla, kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verilerin web sitesi çerçevesinde kullanılmasıyla oluşturulan yeni verileri, söz konusu hizmetlerin sağlanması amacıyla sınırlı olmak kaydıyla, ELBA’ya hizmet sağlayan üçüncü kişilere aktarabilir. Bu kapsamda, kullanıcının deneyimini geliştirmek (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), kullanıcının güvenliğini sağlamak, hileli veya izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, web sitesi veya ELBA hizmetleri ile ilgili hataları gidermek ve bu Gizlilik Politikası’nda veya kullanıcıya sağlanan diğer gizlilik bildirimlerinde belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirmek için ELBA, kullanıcıya ait verileri dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları, hukuk firmaları, araştırma şirketleri ve çağrı merkezleri gibi üçüncü kişilerle paylaşabilir.

Kullanıcı, yukarıda bahsi geçen üçüncü tarafların Kullanıcı’nın kişisel verilerini yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularda saklayabileceğini peşinen kabul eder.

Kullanıcının kişisel verilere erişim ve düzeltme hakkı

Kullanıcı talepte bulunarak aşağıdaki haklara sahip olur

 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini bilme,
 • Kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenmesi halinde daha fazla bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işlendiğini ve kişisel verilerin bu amaçlara uygun olarak işlenip işlenmediğini bilme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış kişisel verilerin düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak verilerin iptalini veya yok edilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Kişisel verilerin otomatik yöntemlerle işlenmesinden kaynaklanabilecek olumsuz sonuçlara karşı çıkma,
 • Hukuka aykırı işleme sonucunda uğranılan zararın tazminini talep etme.

Kullanıcı yukarıda belirtilen taleplerini yazılı olarak elba@elba.com adresine iletebilir. ELBA, yukarıda belirtilen taleplere ilişkin gerekçeli olumlu/olumsuz cevabını yazılı olarak veya dijital ortamda verebilir. Genel kural olarak, taleplerin yanıtlanması için yapılan işlemler ücretsizdir. Ancak, işlemlerin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca Veri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifeye göre ücret alınabilir.

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası kapsamında ELBA’ya sağlamış olduğu bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcının bu bilgileri güncellememesi halinde ELBA sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı, kendisine ait kişisel verilerden herhangi birinin ELBA tarafından kullanılmasını engelleyecek bir talepte bulunması halinde ELBA tarafından sunulan hizmetlerden tam olarak faydalanamayacağını ve bu konuda doğacak her türlü husustan sorumlu tutulacağını kabul ve beyan eder.

Kişisel verilerin saklanma süresi

ELBA, kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, hizmetlerin ve ticari ilişkinin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı ve ticari ilişkinin devam ettiği süre boyunca saklamaktadır.

Ayrıca ELBA ile kullanıcı arasında bir uyuşmazlık çıkması halinde ELBA, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların yapılması amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilir.

Veri güvenliğine ilişkin tedbirler, garantiler ve sorumluluk

Yürürlükteki mevzuat veya bu Gizlilik Politikası ile belirlenen koşullara tabi olarak, ELBA aşağıdakileri taahhüt eder

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek.
 • Kişisel verilere hukuka aykırı erişimin önlenmesi.
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almak ve gerekli denetimleri yapmak.
 • Web sitesinin başka uygulamalara bağlantı vermesi halinde, ELBA bu uygulamaların gizlilik politikalarından ve içeriklerinden sorumlu değildir.

ELBA, yukarıdaki şartlar kapsamına giren kişisel verilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

Gizlilik politikasındaki değişiklikler

Web sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanan kullanıcılar, burada yer alan tüm hüküm ve koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. ELBA, Gizlilik Politikası hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Güncellenen Gizlilik Politikası, Kullanıcı’ya herhangi bir şekilde sunulduğu tarihten itibaren geçerli olacaktır.

YASAL KORUMA

Bu web sitesindeki içerik, ürünler, ürün resimleri, metin, yazılım ve diğer materyallerin tüm hakları ELBA’ya aittir ve bunlar ELBA tarafından fikri mülkiyet hakları (patent, ticari marka, tasarım ve telif hakkı) ile korunmaktadır. ELBA’nın yazılı izni olmaksızın bu web sitesindeki herhangi bir materyalin çoğaltılması veya kopyalanması yasaktır.